සංචාරක කර්මාන්තයට සුබ ආරංචියක් – යුරෝපයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් යළි ඇරඹේ

0
43

Air France and Royal Dutch Airlines  නොවැම්බර් 4 වැනිදා සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් 4ක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මීට පෙර, Covid-19 වසංගතය සහ ඇතැම් අනපේක්ෂිත සිදුවීම් හේතුවෙන් ගුවන් ගමන් නතර කිරීමෙන් පසු රුසියාවේ Aeroflot ද ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ කළේය.

යුරෝපයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ කිරීම සංචාරක කර්මාන්තයේ පිබිදීමකට තුඩු දෙනු ඇත.